Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.
D’ACORD | Més informació
CAT  /  ES
Placeholder Picture

Oferim els serveis que les persones amb TEA i les seves famílies necessiten

Activitats i serveis

La Federació Autisme Catalunya té les principals línies d’actuació següents:

- Sensibilització social sobre l’autisme i les necessitats de les persones afectades.
En aquest sentit les principals activitats a que es duen a terme són les següents: difusió mitjançant les xarxes socials d'informació sobre el tema i campanyes de conscienciació i sensibilització per a la inclusió de les persones amb TEA a la societat.

- Millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA.
En aquesta línia les principals activitats que es duen a terme són de formació i assessorament. En aquest sentit s’organitzen cursos, conferències, xerrades i tallers sobre l’autisme i el tractament i atenció de les persones afectades i específicament es proporciona formació i pautes de treball a famílies i professionals. Així mateix la Federació assessora les associacions de familiars titulars de centres o serveis per a l’atenció i el tractament de persones amb TEA.

Serveis

La Federació Autisme Catalunya, a través de les seves associacions, ofereix els serveis següents:

Diagnòstic i assessorament

Les famílies amb un fill o una filla amb sospita de patir un TEA, necessiten un diagnòstic explícit i comprensible, un pronòstic i un suport i assessorament professional adequats.

En el servei de diagnòstic i assessorament, s’atenen demandes de famílies, professionals, centres educatius i de salut mental i administracions públiques.
Un cop elaborat el diagnòstic, es lliura un informe escrit a la persona interessada, i en cas de ser menors, als familiars o tutors que han fet la demanda.

Tractaments ambulatoris

Els tractaments ambulatoris tenen com a finalitat aplicar tractaments pedagògics, psicològics i psiquiàtrics a persones afectades de trastorn de l'espectre.

El protocol dels tractaments ambulatoris consta d'un diagnòstic clínic, una avaluació psicològica, diferents entrevistes, una/es observació conductual directa, l'aplicació d'instruments psicològics, l'elaboració del programa d'intervenció, una avaluació continuada i les corresponents revisions.

Rehabilitació psicosocial

La seva finalitat és potenciar els aspectes afectiu-relacionals, de comunicació, cognitius i d'autonomia personal i social de les persones amb TEA.

Una de les característiques del trastorn de l’espectre autista és la gran heterogeneïtat de la població afectada. A més d’aquestes diferències interindividuals, les persones afectades d’autisme manifesten també importants diferències intraindividuals durant el seu cicle vital, amb variacions remarcables dels quadres psicopatològics.

Aquestes diferències interindividuals i intraindividuals fan necessari un pla d’atenció, molt adaptat a cada cas particular.

Inserció sociolaboral

Un dels objectius prioritaris dels programes d’intervenció adreçats a adults amb TEA és la integració sociolaboral, ja que contribueix a incrementar la seva autoestima, com a fruït del reconeixement social que suposa el fet de realitzar un treball productiu.

Teràpia ocupacional i treball amb suport

Una de les tècniques més reeixides per contribuir a l’aprenentatge laboral de les persones amb autisme severament afectades és la denominada treball amb suport. Aquest concepte es fa servir per definir les tasques laborals realitzades per persones amb discapacitat i té com objectiu que la gran majoria d’aquest col·lectiu pugui desenvolupar, amb independència del grau de disminució, activitats productives.

Servei terapèutic de vacances

Degut a les característiques de les persones amb TEA més afectades és de gran importància per a les famílies poder disposar de serveis d’ajut familiar.

Les finalitats del servei terapèutic de vacances són:
- Aconseguir la major estabilitat possible de la vida familiar, de manera que sigui possible que la persona amb TEA segueixi convivint a casa seva.
- Evitar que la persona amb TEA pugui patir regressions, si durant les vacances s’interromp durant molt de temps la intervenció terapèutica habitual.
- Ajudar a les famílies perquè puguin atendre millor les necessitats afectives dels germans, si n’hi hagués, ja que donades les característiques de les persones amb TEA, la majoria de vegades absorbeixen totalment l’atenció dels pares.
- Permetre a les mares amb una feina remunerada, que puguin continuar desenvolupant les seves activitats laborals durant els períodes de vacances dels seus fills.

Residències terapèutiques

Les finalitats de les residències terapèutiques són:

- Dotar d’una llar a la persona amb autisme
- Residència permanent o temporal, d’acord amb les necessitats de les persones ateses i les seves famílies.
- Tractaments específics de llarga durada.
- Suport familiar.
- Facilitar l’avaluació diagnòstica.

Activitats esportives

L'educació física i psicomotriu és una activitat fonamental dels programes terapèutics de les persones amb TEA, degut a que els seus beneficis van més enllà dels aspectes purament motors i psicomotors, contribuint al benestar general de la persona.

La seva comesa és oferir activitats a les persones amb TEA que desenvolupin i millorin la seva capacitat física i repercuteixin de forma positiva en el seu benestar psíquic.

Acompanyament especialitzat

En alguns casos les famílies es veuen incapaces, en moltes ocasions, d'acompanyar els seus fills durant la realització d’activitats força habituals. Com exemple d'aquests fets podem esmentar el fet d’anar a la perruqueria o molts tipus de visites mèdiques: anàlisis, electroencefalografia, dermatologia, odontologia...

Aquest fet, moltes vegades es veu agreujat, ja que en general els centres mèdics no estan preparats per atendre persones amb TEA molt afectades, ja que el personal sanitari no acostuma a tenir experiència directa en el seu tracte i no hi ha espais físics adaptats.

Tot això fa necessari el suport a les famílies per part d'un equip multidisciplinari, que proporcioni assessorament a les famílies i educadors de suport, si és el cas, en l’activitat d’acompanyar les persones amb TEA en les ocasions esmentades.
D'aquesta manera, es poden dur a terme tota una sèrie d'accions que contribueixen de forma decisiva a la millora de la salut d'aquestes persones i, per tant, de la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

+34 938714757
De dilluns a divendres de 9 a 14
i de 15 a 16:30.
Divendres de 9 a 14.